"Sammen skaper vi arbeidsglede og livskvalitet"

Skånland Vekst er en bedrift som er basert på å gi et arbeidstilbud eller arbeidstrening til mennesker som har psykiske og/eller fysiske funksjonshemninger, eller som er under attføring tilbake til ordinært arbeid. Det er grunnleggende i vår bedrift at alle behandles med likeverdighet og på en gjensidig respektfull måte som ivaretar den enkeltes verdighet og personlige integritet. Hver og en som arbeider ved vår bedrift ses på som en viktig ressurs for bedriften ut fra de forutsetninger vedkommende har.

Bedriften skal være en åpen, tolerant og inkluderende bedrift som ivaretar alle som er i arbeid her ut fra deres behov og funksjonsnivå. Arbeidsmiljøet i bedriften kjennetegnes av samhandling og tett dialog, ved tilstrekkelig informasjon og aktiv medvirkning fra alle ansatte. Det er trygge ansettelsesforhold og arbeidstidsordninger som tar hensyn til ulike belastninger.

Skånland Vekst AS er en ”Inkluderende Arbeidsliv” (IA) – bedrift. Dette betyr at vi ønsker å være en helsefremmende arbeidsplass. Vi tilrettelegger for og ivaretar arbeidstakerne slik at de kan trives og ha en god arbeidshverdag. Vi følger det regelverk som er gitt i Arbeidsmiljølovens bestemmelser på området. Bedriften får oppfølging i IA – arbeidet av NAV’s  arbeidslivssenter.

Skånland Vekst AS har en tydelig politikk som ivaretar den enkelte ansatte og tiltaksdeltaker når det gjelder konfidensialitet og taushetsplikt. 

 • I vår bedrift gjelder de etiske normene som ligger i taushetspliktreglene. Alle ansatte skal være klar over, underskrive og etterleve taushetspliktbestemmelsen i Forvaltningslovens kap. III, § 13 a- f.

 

 • Forvaltningslovens habilitetsregler (Kap., II, §6 – 8) gjelder i vår bedrift og skal sikre at saksbehandling når det gjelder klager eller behandling og samarbeid med eksterne leverandører ivaretas.

 

 • Det er forbudt å diskriminere på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, jfr. ”Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne”, § 4 (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 2008).

 

 • Ingen i vår bedrift skal diskrimineres ut fra etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn, kjønn eller seksuell legning, jfr. ”Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.” (diskrimineringsloven).

 

Bedriftens formålsparagraf:

Selskapets formål er ”å skape arbeidsplasser for arbeidstakere, som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg annet arbeidstilbud. Bedriften skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom framstilling av varer, handel og annen tjenesteyting for det ordinære marked.”

Hovedfokusområder for bedriften

 • Å sikre at alle tjenester vi utfører er i samsvar med de krav og det regelverk som er gitt av våre bestillere.
 • Å sikre at alle tjenester vi utfører gjøres med stor respekt for det enkelte individ og i henhold til våre etiske retningslinjer.
 • Utvikle nye produkter/tjenester som kan gi økt inntekt og nye arbeidsoppgaver for tiltaksdeltakere.
 • Å opprettholde og/eller øke aktiviteten og kvaliteten ved alle avdelinger.
 • Å fremme god livskvalitet for alle som er i arbeid eller på tiltak ved Skånland Vekst AS.
 • Tilrettelegge for arbeid, service, vekst og opplæring.

Personalhåndboken skal ivareta områder som gjelder personalpolitikk, både arbeidsmiljø, rekruttering, lønn og oppfølging. Grunnlaget for Personalpolitisk plan ligger i Arbeidsmiljø-lovens bestemmelser, kapittel 4, se § 4.2 Krav til tilrettelegging og utvikling, og 4.3 Krav til psykososialt arbeidsmiljø. Bedriften er en del av Inkluderende arbeidsliv (IA) og arbeider etter det grunnlaget og de normer som ligger i denne avtalen. Arbeidsmiljølovens bestemmelser danner, sammen med annet relevant regelverk, grunnlaget for hvordan ansatte ivaretas.

Vår politikk når det gjelder etikk, involvering og deltakelse

Ansatte, arbeidstakere og deltakere ved Skånland Vekst AS skal kunne arbeide i et miljø der de etiske normer og retningslinjer som bedriften har, blir fulgt opp. Alle har et ansvar for at etiske retningslinjer blir fulgt ved Skånland Vekst AS. Etiske retningslinjer skal evalueres etter oppsatt plan (se årshjul) og den skal gjennomgås med de ansatte jevnlig for å sikre at de er kjent med innholdet.

Ansatte, arbeidstakere og deltakere skal være aktivt involvert og medvirke til en stadig utvikling av bedriften gjennom deltakelse i arbeidsgrupper, personalmøter og fagdager som bedriften arrangerer. Det legges til rette for at ansatte kan være en del av de beslutninger som tas gjennom personalmøter og fagdager. Ansatte kan også delta i utforming og utvikling av egen arbeidsplass og ta aktivt del i utviklingsprosjekter. Dette kan gjøres gjennom deltakelse i arbeidsgrupper og/eller møter. Ansatte er også aktivt deltakende i arbeidet med å utvikle IAP til den enkelte tiltaksdeltaker, og i evalueringen av disse.

 

Felles verdigrunnlag/verdipolitikk for Skånland Vekst AS

De felles verdiene som er ved Skånland Vekst AS skal omfatte alle som er i arbeid hos oss og det skal omfatte alle områdene og alle aktivitetene som skjer i bedriften. Verdiene våre er:

 • Ivaretakelse av den enkelte og respekt for den enkelte som er i arbeid eller på tiltak hos oss. Forstå og ta hensyn til den enkeltes sårbarhet.
 • Medbestemmelse og involvering av den enkelte, både ansatte og tiltaksdeltakere.
 • Felles forståelse av de arbeidsoppgaver som skal utføres.
 • Åpenhet i alle prosesser.
 • En likeverdig holdning til alle i arbeid ved Skånland Vekst AS.
 • Vise omsorg, raushet og inkludering.
 • Ivareta tiltaksdeltakere og arbeidstakere slik at ingen utsettes for fysisk, psykisk eller økonomisk utnyttelse. Dette ivaretas gjennom faglighet og profesjonalitet, gjennom Individuell aktivitetsplan (IAP) og evaluering av IAP.

Ledelsen har det overordnede ansvaret for at vårt vedtatte verdigrunnlag er stekt fokusert i alle ledd i bedriften. Alle instruktører har et ansvar til å bidra til at dette følges opp dette i det daglige arbeidet, og alle medarbeidere har et ansvar til å bidra til at vårt verdigrunnlag er en del av det daglige arbeidet vårt. Vi skal bidra til etisk refleksjon over både egne og andre ansattes atferd og handlemåter. Vi skal reagere når andre ansatte opptrer i strid med etiske verdier, og vi kan vise gjennom egen atferd hvordan etiske standarder skal etterleves. Det er derfor viktig at alle ansatte skal ha kunnskap om og ferdigheter i å forstå og å anvende etiske standarder.

Bedriften er godkjent gjennom kvalitetssikringsytemet Equass

EQUASS - European Quality in Social Services

EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.
I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.